SMLOUVA O SPOLEČNÉM SPRÁVCOVSTVÍ

OSOBNÍCH ÚDAJŮ

(dále jen „smlouva“)

uzavřená ve smyslu čl. 26 nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „nařízení“) mezi:

 

společností

WOW MARKETING, s.r.o.

se sídlem Revoluční 1082/8, 110 00 Praha 1-Nové Město

IČ: 04175905, DIČ: CZ04175905

zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 243673

kontaktní adresa: Revoluční 1082/8, 110 00 Praha 1-Nové Město

kontaktní telefon: +420 777 844 560

kontaktní e-mail: info@likemat.com

dále jen jako „provozovatel

 

a

 

partnerem

(ve smyslu Všeobecných obchodních podmínek pro partnery)

 

(v souhrnu dále též „smluvní strany“ nebo „strany“)

 

 

 1. Úvodní ustanovení
  1. Tato smlouva je nedílnou součástí smluvních vztahů mezi provozovatelem a partnerem souvisejících s provozem webového rozhraní www.likemat.com, jak jsou upraveny ve Všeobecných obchodních podmínkách pro partnery.
  2. Pojmy v této smlouvě mají takový význam, jaký je vymezen ve Všeobecných obchodních podmínkách pro partnery, neplyne-li z jejího obsahu něco z jiného. „Subjekty osobních údajů“ či „subjekty“ (totéž i v jednotném čísle) se míní fanoušci, popř. jiné osoby, jejichž osobní údaje jsou předávány stranami prostřednictvím webového rozhraní nebo v souvislosti s ním. Tyto osobní údaje se dále označují jako „předmětné osobní údaje“. Kde se hovoří o nařízení, míní se tím i případné další relevantní právní předpisy.

 

 1. Předmět Smlouvy
  1. Předmětem této smlouvy je stanovení podmínek společného zpracování předmětných osobních údajů provozovatelem a partnerem jakožto společnými správci.
  2. Tato smlouva určuje podmínky, za nichž jsou partnerovi předávány předmětné osobní údaje, vymezuje podíly smluvních stran na odpovědnosti za plnění povinností z nařízení a na povinnostech informovat subjekty údajů ve smyslu čl. 13 a 14 nařízení.
  3. Na zpracování osobních údajů v souvislosti s jednáním mezi partnerem a fanouškem nebo jiným subjektem údajů, které přímo nesouvisí s webovým rozhraním, se tato smlouva nevztahuje, a to i tehdy, pokud partner a subjekt údajů prvně navázali vztahy prostřednictvím webového rozhraní.

 

 • Předávání osobních údajů a jeho rozsah
 1. Účelem předání osobních údajů je výlučně splnění smluv, které byly provozovatelem zprostředkovány na webovém rozhraní mezi partnerem a příslušným fanouškem. Za jiným účelem může partner osobní údaje zpracovávat jen tehdy, pokud to nařízení dovoluje, zejména pro účely oprávněných zájmů partnera nebo pro účely plnění právních povinností partnera.
 2. Provozovatel předá správci předmětné osobní údaje v okamžiku, kdy si fanoušek u partnera zřídí peněženku.
 3. Nebude-li na webovém rozhraní určeno jinak, provozovatel předá partnerovi předmětné osobní v rozsahu:
 • jméno a příjmení,
 • adresa (doručovací nebo bydliště, podle toho, kterou subjekt zadal),
 • telefon,
 • e-mail.

 

 1. Pokud subjekt osobních údajů sám poskytne svoje osobní údaje partnerovi prostřednictvím webového rozhraní nebo jinak v rámci právních vztahů, na tomto webovém rozhraní založených, nezbavuje to partnera nakládat s těmito osobními údaji v souladu s touto smlouvou.

 

 1. Způsob zpracování stranami
 2. Strany prohlašují, že si jsou vědomy svých povinností při zpracování osobních údajů plynoucích z nařízení a že je budou v rámci tohoto společného správcovství bezezbytku dodržovat.
 3. Strany se se zejména zavazují, že:
 4. zavedou vhodná technická a organizační opatření, aby zajistily a byly schopny doložit, že zpracování je prováděno v souladu s nařízením, a to s přihlédnutím k povaze, rozsahu, kontextu a účelům zpracování i k různě pravděpodobným a různě závažným rizikům pro práva a svobody subjektů údajů;
 5. budou zpracovávat předmětné osobní údaje v souladu s účelem zpracování uvedenými výše a odpovídajícími povahou a způsobem a jen po nezbytnou dobu vzhledem k tomuto účelu;
 6. ke zpracování osobních údajů využijí pouze ty zpracovatele, kteří poskytují dostatečné záruky zavedení vhodných technických a organizačních opatření tak, aby dané zpracování splňovalo požadavky nařízení a aby byla zajištěna ochrana práv subjektu údajů;
 7. s každým svým zpracovatelem, který bude zpracovávat předmětné osobní údaje, uzavřou zpracovatelskou smlouvu dle čl. 28 odst. 3 nařízení;
 8. zajistí, že osoby oprávněné zpracovávat předmětné osobní údaje (např. zaměstnanci partnera) se zavážou k mlčenlivosti;
 9. nebudou předmětné osobní údaje předávat třetím správcům, ledaže je toto předání nezbytné pro splnění smlouvy mezi jednou ze stran a subjektem údajů, pro účely oprávněných zájmů stran, pro účely plnění právních povinností stran nebo z jiného obdobného důvodu, zahrnutého do čl. 6 odst. 1 nařízení;
 10. přijmou vhodná technická a organizační opatření, aby zajistily potřebnou úroveň zabezpečení zpracování předmětných osobních údajů, zejména zajistí, aby přístup k uloženým osobním údajům byl zajištěn přístupovými hesly a stanoví vnitřní pravidla pro práci s osobními údaji;
 11. splní veškeré svoje povinnosti v případě porušení zabezpečení předmětných osobních údajů;
 12. budou plnit povinnosti v oblastech záznamů o činnostech zpracování a spolupráce s dozorovým úřadem dle nařízení;
 13. umožní subjektu údajů výkon veškerých jejich práv souvisejících se zpracováním, zejména dle čl. 15-22 nařízení.

 

 1. Rozdělení povinností mezi strany
 2. Smluvní strany se zavazují poskytnout si součinnost potřebnou pro řádné plnění povinností spojených s ochranou osobních údajů.
 3. Provozovatel plní svoje povinnosti ze zpracování osobních údajů pro účely zprostředkování smluv na webovém rozhraní a v souvislosti se zajišťováním dalších jeho funkcí. V rámci toho i odpovídá na dotazy a žádosti subjektů údajů a jinak zajišťuje jejich práva.
 4. Partner plní svoje povinnosti ze zpracování osobních údajů pro účely uzavírání a plnění zprostředkovaných smluv a případně pro účely dalšího přípustného zpracování po splnění smlouvy nebo vedle něj. V rámci toho i odpovídá na dotazy a žádosti subjektů údajů a jinak zajišťuje jejich práva.
 5. Provozovatel informuje fanouška při jeho registraci na webovém rozhraní o zpracování osobních údajů, včetně informace o tom, že budou předmětné osobní údaje předány partnerům dle této smlouvy. Partner v okamžiku předání předmětných osobních údajů není již povinen fanouška o zpracování informovat (s výjimkou dle následujícího odstavce), fanoušek však musí být schopen z kampaně jednoduše zjistit, kdo bude správcem jeho osobních údaje. V případě jiných subjektů údajů než fanoušků se toto pravidlo užije přiměřeně.
 6. V případě, že by partner začal zpracovávat předmětné osobní údaje pro jiný účel, než pro plnění zprostředkované smlouvy nebo ve větším rozsahu (čl. III odst. 1 této smlouvy), je o tom subjekt údajů povinen informovat.
 7. Obrátí-li se subjekt osobních údajů na jednu ze stran s žádostí o výkon svých práv a je-li zjevné, že tato práva mu náleží ve vztahu k druhé straně, předá požádaná strana žádost příslušné druhé straně a subjekt údajů o tom informuje.
 8. Pokud je vzhledem k povaze věci možné, aby práva subjektu údajů vykonala kterákoliv ze stran, nebo není zřejmé, které straně tato povinnost náleží, vykoná je ta, na kterou se subjekt první obrátil.
 9. Pokud některá ze stran řádně nesplní svoje povinnosti související se společným zpracováním osobních údajů dle této smlouvy a druhé straně je tím způsobena jakákoliv újma, například sankční povahy nebo i spočívající v ujití zisku z důvodu poškození jejího dobrého jména, nahradí strana, která svoje povinnosti porušila, druhé straně veškerou újmu.
 10. Bez ohledu na to, zda vznikla provozovateli újma, může být porušení povinností dle předchozího odstavce považováno za porušení smluvní povinnosti podstatným způsobem dle čl. 9.1 Všeobecných obchodních podmínek pro partnery, s důsledky v tomto článku stanovenými.

 

 1. Trvání smlouvy a její zánik
 2. Tato smlouva je uzavřena okamžikem, kdy se partner registruje na webovém rozhraní a souhlasí tak s Všeobecnými obchodními podmínkami pro partnery a s touto smlouvou.
 3. Tato smlouva je uzavírá na celou dobu, po kterou partner zpracovává osobní údaje byť jediného subjektu údajů.
 4. Osobní údaje jsou předávány partnerovi jen po dobu, po kterou trvá jeho registrace na webovém rozhraní.
 5. Ukáže-li, že účinná ochrana subjektů údajů vyžaduje pozměnění obsahu této smlouvy, zejména změní-li se funkce webového rozhraní, může provozovatel vyzvat partnera (sjednaným způsobem pro doručování v čl. 11.5 první větě Všeobecných obchodních podmínkách pro partnery) ke schválení nového znění smlouvy, a to ve lhůtě jednoho měsíce. V naléhavých případech (zejména při změně rozsahu předmětných osobních údajů) může určit provozovatel i kratší lhůtu. Pokud na to provozovatel ve výzvě partnera výslovně upozorní, může k tomuto schválení partnerem dojít i tehdy, pokud partner ve lhůtě pro schválení neprojeví s novým zněním nesouhlas.
 6. Neschválí-li partner nové znění smlouvy dle předchozího odstavce (ať už výslovně nebo mlčky po předchozím upozornění provozovatelem), má provozovatel právo přestat mu předávat osobní údaje a za tím účelem zrušit jeho uživatelský účet a odstranit veškeré jeho kampaně. Partnerovi náleží přiměřená náhrada za uhrazené služby, které nebyly poskytnuty, jen tehdy, pokud lhůta dle předchozího odstavce byla tak krátká, že partner nemohl včas změnu předvídat a přestat objednávat další služby, a současně pokud o to partner požádá zároveň se odmítnutím nového znění smlouvy, nebo v případě odmítnutí mlčky do 30 dnů ode dne, kdy uplynula lhůta pro toto odmítnutí. Tento způsob změny obsahu této smlouvy nebude takové povahy, že by bez řádného důvodu spočívajícího v ochraně práv subjektů údajů ukládal partnerovi nové povinnosti nebo významně rozšiřoval obsah stávajících povinností.
 7. V ostatních případech lze tuto smlouvu měnit pouze na základě výslovného souhlasu obou stran, a to ve formě, kterou si strany ujednaly ve Všeobecných obchodních podmínkách pro partnery.
 8. Zanikne-li tato smlouva jakýmkoliv způsobem, jsou pro strany nadále závazná ustanovení této smlouvy, která mají zjevně strany zavazovat i po ukončení spolupráce na webovém rozhraní.

 

 • Závěrečná ustanovení
 1. Práva a povinnosti neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými právními předpisy. Smluvní strany sjednávají, že se vztah řídí českým právem.
 2. Ukáže-li se některé ustanovení této smlouvy neplatným, neúčinným nebo nevymahatelným, nemá tato skutečnost vliv na platnost, účinnost a vymahatelnost zbývajících ustanovení smlouvy a smluvní strany se zavazují nahradit bezodkladně takové ustanovení ujednáním platným, účinným a vymahatelným, které bude svým významem nejbližší původnímu neplatnému, neúčinnému nebo nevymahatelnému ustanovení.
 3. Tato smlouva nebyla podepsána v listinné podobě, partner však má právo na to, aby mu provozovatel listinné vyhotovení smlouvy zaslal.
 4. Obě smluvní strany prohlašují, že se s touto smlouvou náležitě seznámily a souhlasí s nimi.

 

Toto znění smlouvy bylo na webovém rozhraní zveřejněno dne 25. 5. 2018.