Všeobecné obchodní podmínky Likemat.com

Všeobecné obchodní podmínky pro fanoušky

Tyto všeobecné obchodní podmínky pro fanoušky se vztahují na zprostředkování propagace a zajišťování souvisejících služeb fanouškům prostřednictvím webového rozhraní www.likemat.com provozovaného společností:

WOW MARKETING s. r. o., se sídlem Revoluční 1082/8, 110 00 Praha 1

IČ: 04175905

DIČ: CZ04175905                                   

zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 243673

telefonní číslo: +420 777 844 304

kontaktní e-mail: info@likemat.com

              

 1. Úvodní ustanovení
  • Dále v těchto obchodních podmínkách jsou používány některé níže definované pojmy:
 • fanouškem je fyzická osoba, jejíž interakce provozovatel zprostředkovává partnerovi;
 • interakce jsou činnosti fanoušků na sociálních sítích, jak jsou vymezeny v nabídce služeb provozovatele, které partner požaduje provést (např. sdílení či komentování příspěvků či jejich „lajkování“);
 • kampaní se rozumí v souhrnu partnerův obsah, který partner zpřístupnil k provedení požadovaných interakcí, toto zpřístupnění se dále označuje též jako „vkládání kampaní“ nebo „zadávání kampaní“;
 • občanským zákoníkem se rozumí zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů;
 • obchodní podmínky jsou tyto Všeobecné obchodní podmínky pro partnery;
 • partnerem je každá právnická nebo podnikající fyzická osoba, která v souladu s těmito obchodními podmínkami zadala kampaň;
 • peněženkou se rozumí konto fanouška, zřízené vždy pro vztah s konkrétním partnerem, které slouží k evidenci počtu provedených interakcí a odměňování za ně;
 • propagací obsahu se rozumí interakce fanoušků ve vztahu ke konkrétní kampani;
 • provozovatel webového rozhraní (nebo jen „provozovatel“) je právnická osoba, uvedená v záhlaví těchto obchodních podmínek;
 • službami provozovatele (nebo jen „službami“) se rozumí se rozumí zprostředkování veškerých smluv a poskytování dalších služeb na webovém rozhraní včetně zajišťování všech funkcí webového rozhraní;
 • Smlouva je jakákoliv smlouva mezi provozovatelem a fanouškem, uzavřená prostřednictvím webového rozhraní;
 • sociálními sítěmi (j. č. sociální sít) jsou Facebook (www.facebook.com), Instagram (www.instagram.com) a YouTube (youtube.com);
 • stranami jsou v souhrnu provozovatel a fanoušek;
 • třetí osobou je jakýkoliv subjekt odlišný od provozovatele a partnera;
 • webovým rozhraním je rozhraní umístěné na adrese .
  • Obchodní podmínky vymezují a upřesňují základní práva a povinnosti provozovatele a fanouška při užívání webového rozhraní.  
  • Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí smluvních vztahů mezi provozovatelem a fanouškem. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat ve Smlouvě. Odchylná ujednání ve Smlouvě mají přednost před ustanovením obchodních podmínek.
  • Práva a povinnosti stran se dále řídí Podmínkami užití webového rozhraní a podmínkami a pokyny uvedenými na webovém rozhraní. Práva fanoušků ohledně společné správy jejich osobních údajů provozovatelem a partnery upravuje Smlouva o společném správcovství osobních údajů. V otázkách zde neupravených se vztahy mezi provozovatelem a fanouškem řídí právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
  • Fanoušek musí být plně svéprávný.
  • Fanoušek bere na vědomí, že vzhledem k tomu, že v rámci Smlouvy vykonává výdělečnou činnost, nemůže se na něj vztahovat ochrana spotřebitele dle příslušných předpisů.
  • Fanoušek bere na vědomí, že jeho výdělečná činnost na webovém rozhraní není závislou činností ve smyslu předpisů pracovního ani daňového práva. Zajištění všech právních povinností, které by mohly na fanouška dopadat, je pouze jeho odpovědností.
  • Registrací a též potvrzením na webovém rozhraní fanoušek stvrzuje, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil a souhlasí s nimi.
  • Provozovatel počítá se skutečností, že fanoušek není plátcem daně z přidané hodnoty (DPH). Pokud by fanoušek byl plátcem DPH, je povinen kontaktovat provozovatele ke sjednání individuální smlouvy.

 

 1. Služby provozovatele
  • Provozovatel zprostředkuje fanouškovi možnost uzavírat smlouvy o propagaci mezi ním a partnery, kteří poptávají propagaci svého obsahu na sociálních sítích. Obsahem těchto smluv o propagaci je poskytnout partnerům požadované interakce. Za řádné provedení těchto interakcí náleží fanouškovi odměna v podobě a za podmínek, které určí partner v dané kampani.
  • Součástí provozovatelových služeb je rovněž vedení peněženek fanouška, ve kterých jsou uloženy body fanouška, získané vždy od konkrétního partnera. Peněženka není platebním účtem a uložené body nejsou elektronickými penězi ve smyslu zákona č. 370/2017 Sb., o platebním styku.
  • Provozovatel může nabízet i další, příbuzné služby, neuvedené v čl. 2.1 těchto obchodních podmínek. Smlouvy o takových službách se též přiměřeně řídí těmito obchodními podmínkami a jejich ceny jsou uvedeny na webovém rozhraní.
  • Vyhlásí-li provozovatel bonusové akce, vyhrazuje si právo je ukončit předčasně.
  • Jednotlivé služby a konkrétní podmínky jejich užívání jsou uvedeny na webovém rozhraní.
  • Využívání jednotlivých služeb je možné pouze prostřednictvím uživatelského účtu.

 

 1. Registrace a uživatelský účet
  • Pro využívání všech funkcí webového rozhraní (zejména pro vytvoření profilu) se musí fanoušek registrovat, a to za použití svého účtu na sociální síti Facebook. Pro registraci je dále nutné vyplnit požadované údaje, zejména jméno a příjmení, rok narození, číslo bankovního účtu a e-mailovou adresu. Registrací je založen uživatelský účet.
  • Podmínkou registrace je, že fanoušek má plně funkční účet na sociální síti Facebook, který je starší než tři měsíce, má alespoň 25 přátel a má nahraný profilový obrázek, který zobrazuje jeho pravou podobu.
  • Do uživatelského účtu se fanoušek přihlašuje přes sociální síť Facebook. Přístupové údaje k uživatelskému účtu na Facebooku je fanoušek povinen zachovávat v tajnosti. Provozovatel nenese odpovědnost za zneužití uživatelského účtu třetími osobami.
  • Prostřednictvím uživatelského účtu lze především vyhledávat kampaně a provádět správu uživatelského účtu. Případné další funkce uživatelského účtu jsou uvedeny na webovém rozhraní.
  • Ochrana osobních údajů v souvislosti s registrací je upravena v Podmínkách užití webového rozhraní.

 

 1. Kampaně, smlouva o propagaci a provádění interakcí
  • Kampaně bude provozovatel zpřístupňovat fanouškovi na webovém rozhraní na adrese https://www.likemat.com/klient . Tím, že si zřídí peněženku, uzavře fanoušek smlouvu o propagaci s daným partnerem. Prováděním interakcí vznikne fanouškovi nárok na body ve sjednané výši.
  • Fanoušek není uzavřením smlouvy o propagaci předem zavázán k provedení žádného určitého objemu interakcí. Počet a frekvence poskytování interakcí závisí čistě na jeho vůli.
  • Kde se na webovém rozhraní používají k popisu obsahu interakcí pojmy jako „like“ či „lajk“, „komentář“, „sdílení“ a další, je nutné tyto pojmy vykládat tak, jaký mají význam na příslušné sociální síti, s přihlédnutím k tomu, jak je vykládá široká veřejnost, tvořící uživatele těchto sociálních sítí.
  • Partner, registrací a vytvořením propagace, dává souhlas s používáním loga a názvu společnosti pro umístění do referencí partnerů

 

 1. Odměňování fanoušků
  • Odměny za provedené interakce určuje provozovatel. Odměny jsou zpravidla nepeněžní. Odměna je poskytnuta partnerem za získané body způsobem, který určí webové rozhraní.
  • Provozovatel neurčuje druh odměny a neodpovídá za to, že je v souladu se zákonem nebo že je možné ji poskytnout. Zjistí-li fanoušek, že odměna je nezákonná nebo ji z jiného důvodu není možné poskytnout nebo zjevně nebude poskytnuta, nahlásí to provozovateli.
  • Je-li fanouškovi za účelem vybrání odměny vydána listina (voucher), nejde o cenný papír, pouze o listinu k prokázání nároku na danou odměnu.
  • Fanoušci mohou uplatněný nárok na odměnu převést na jinou osobu, neurčí-li webové rozhraní v daném případě jinak.
  • Určí-li webové rozhraní, že v konkrétním případě bude odměna peněžní, vyplatí se výlučně prostřednictvím provozovatele a to pouze v rámci bankovních institucí v ČR a za podmínek, určených na webovém rozhraní. Webové rozhraní určí výši peněžní odměny a za jakých podmínek ji lze vyplatit, přičemž může určit i minimální výši, v jaké může být odměna vyplacena.
  • Provozovatel neručí za to, že bude odměna skutečně poskytnuta. V případě, že partner odměnu odmítne poskytnout nebo bude spolupráce s ním z jiného důvodu problematická, nahlásí to fanoušek provozovateli.
  • Partner může fanouškovi odmítnout poskytnout odměnu z důvodu vyčerpání zásob nebo z jiného důvodu, pro které není objektivně fanouškovi možné odměnu poskytnout. V tom případě má fanoušek právo na vrácení bodů, za něž si odměnu vybral.
  • Dojde-li k situaci, že fanoušek nebude moci z vybrat odměny u konkrétního partnera proto, že bude jeho účet zrušen nebo z jiného podobného důvodu, převedou se nevyužité body do fanouškovy peněženky u provozovatele.
  • S výjimkou předchozího článku (5.8) nelze body převádět z jedné peněženky do druhé. Stejně tak nelze převádět kredit, získávaný v rámci původní verze Likematu (Inzertní Likemat), převést na body.

 

 1. Podmínky poskytování služeb, odpovědnost stran
  • Fanoušek musí mít plně použitelný účet na sociálních sítích, na kterých provádí interakce. Smí používat jenom vlastní účet.
  • Provozovatel se nezavazuje k zprostředkování žádného určitého objemu smluv mezi fanoušky a partnery.
  • Fanoušek se musí při provádění interakcí chovat tak, aby neohrozil chráněné zájmy, zejména dobré jméno, provozovatele ani partnerů. Zejména nesmí interakce provádět způsobem, který by mohl partnery znevážit, například přidávat negativní komentáře k obsahu partnera. Nesmí ani dávat najevo, že interakce provádí jen ze zištného důvodu.
  • Fanoušek odpovídá provozovateli za jakoukoliv újmu, kterou mu způsobil zaviněným porušením pravidel stanovených v tomto článku nebo jakékoliv jiné smluvní nebo zákonné povinnosti. Pokud by třetí osoba vymohla na provozovateli jakékoliv sankční plnění v důsledku toho, že fanoušek porušil svoje povinnosti vůči provozovateli (zejména povinnosti stanovené v čl. 6.1 a 6.3), nahradí fanoušek provozovateli vše, co třetí osobě provozovatel musel vydat, a všechny související náklady.
  • Fanoušek používá webové rozhraní na vlastní riziko. Provozovatel neodpovídá za žádnou přímou ani nepřímou škodu nebo újmu, včetně ztráty uložených dat, která je důsledkem užití nebo nemožnosti užití webového rozhraní.
  • Provozovatel zvláště není povinen k náhradě škody, která vznikne fanouškovi z důvodu chybně nebo nekompletně poskytnutých podkladů.

 

 1. Reklamace
  • Práva fanouška z odpovědnosti za vady se řídí platnými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925 občanského zákoníku).
  • Nedojde-li k poskytnutí odměny za provedené interakce, nebo nedojde-li k vystavení voucheru nebo jiného poukazu na odměnu nebo bude-li z jiného důvodu fanoušek zkrácen na svých smluvních právech, upozorní na to bez zbytečného odkladu provozovatele.
  • Provozovatel rozhodne o způsobu vyřízení reklamace ve lhůtě 30 dnů ode dne, kdy mu byla doručena.
  • Je-li reklamace shledána oprávněnou, provozovatel neprodleně zjedná nápravu, a to především dodatečným doplněním sjednané odměny nebo vystavením voucheru nebo jiného poukazu.

 

 1. Lhůty ke splnění, doba trvání smluvních vztahů, ukončení spolupráce
  • Interakce může fanoušek provést jen v době, kdy jsou nabízeny na webovém rozhraní.
  • Body budou připsány do peněženky fanouška bez zbytečného odkladu, nejpozději do tří dnů. Voucher nebo jiný poukaz na odměnu bude fanouškovi vydán bez zbytečného odkladu od jeho žádosti, nejpozději do tří dnů. V případě peněžní odměny, požádá-li fanoušek v souladu s podmínkami, provede provozovatel výplatu nejpozději do třiceti dnů.
  • Pokud fanoušek poruší svoji smluvní povinnost podstatným způsobem, nebo bude-li prostřednictvím jeho uživatelského účtu docházet k porušování zákona nebo dobrých mravů, může s ním provozovatel okamžitě ukončit spolupráci, tedy zejména odstranit jeho uživatelský účet.
  • Za porušení smluvní povinnosti podstatným způsobem fanouškem bude považováno zejména porušení pravidel, stanovených v čl. 6 těchto obchodních podmínek. Za porušení smluvní povinnosti podstatným způsobem bude považováno i porušení pravidel pro zřízení a vedení uživatelského účtu, stanovené v čl. 3.2 těchto obchodních podmínek.
  • Je-li spolupráce ukončena dle předchozích odstavců, nevyužité body bez náhrady propadají.
  • Fanoušek může svoji spolupráci s provozovatelem ukončit kdykoliv tím, že zruší svůj uživatelský účet. Nevyužité body v tom případě propadají bez náhrady.

 

 1. Ochrana obchodního tajemství a obchodní politiky provozovatele
  • Při sjednávání Smlouvy a jejím plnění mohou být fanouškovi sděleny informace, které jsou označeny jako důvěrné nebo jejichž důvěrnost vyplývá z jejich povahy. Fanoušek se zavazuje tyto informace zejména:
 • uchovávat jako důvěrné;
 • neposkytnout je bez souhlasu provozovatele jiné osobě;
 • nevyužít je k jinému účelu, než k plnění Smlouvy;
 • nevyužít jakýmkoliv jiným poškozujícím způsobem.
  • Dále se fanoušek zavazuje, že nebude bez souhlasu provozovatele pořizovat kopie podkladů předaných mu provozovatelem.
  • V případě porušení povinnosti v článku 9.1 a 9.2 těchto obchodních podmínek má provozovatel právo ukončit spolupráci a odstranit uživatelský účet fanouška. Provozovatelovo právo na náhradu škody není tímto nijak dotčeno.

 

 1. Závěrečná ustanovení
  • Provozovatel si vyhrazuje právo ukončit poskytování služeb bez předchozího upozornění fanouška. Nevyužité body v takovém případě propadají, nerozhodne-li provozovatel jinak.
  • Pokud vztah související s užitím webového rozhraní nebo právní vztah založený Smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Příslušným soudem k řešení sporů ze Smluv je vždy soud, v jehož obvodu sídlí provozovatel. Strany se zavazují spory ze Smluv řešit nejprve smírnou cestou.
  • Provozovatel nehradí fanouškovi náklady na uzavření Smlouvy, jako jsou například poplatky za internetové připojení.
  • Komunikace mezi stranami bude probíhat prostřednictvím webového rozhraní nebo formou elektronické pošty (e-mailu), doporučenou poštou nebo osobním doručením. Telefonicky lze poskytnout fanouškovi podporu nebo mu podat informaci, touto formou však nemohou být uzavírány či měněny Smlouvy nebo být činěna jiná právní jednání.
  • Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné nebo nepoužitelné, nebo se takovým stane, použije se namísto něj ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností nebo nepoužitelností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky Smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.
  • Znění obchodních podmínek může provozovatel měnit či doplňovat. Práva a povinnosti stran se řídí vždy tím zněním obchodních podmínek, za jehož účinnosti vznikly.

 

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 18.5.2018.