Obchodní podmínky Likemat pro firemní účty

Tyto Obchodní podmínky Likemat pro firemní účty upravují využívání sociální sítě Likemat, sdílení nabídek a vytváření jednotlivých obchodních kampaní a nabídek umístěných na webovém rozhraní https://www.likemat.com/ provozovaném společností

WOW MARKETING s.r.o.

se sídlem Revoluční 1082/8, 110 00 Praha 1-Nové Město

IČ: 04175905, DIČ: CZ04175905

zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 243673

kontaktní adresa: Revoluční 1082/8, 110 00 Praha 1-Nové Město

kontaktní e-mail: info@likemat.com

 1. Vymezení pojmů

 1. V těchto obchodních podmínkách se dále používají následující pojmy v níže uvedeném významu:

 • cenou se rozumí cena za kredity pro platbu provize;
 • Likemat je sociální síť provozovatele umístěná na webovém rozhraní. Prostřednictvím Likemat vám umožňujeme především vedení firemního účtu, účast v affiliate programu, popřípadě poskytujeme další služby specifikované na webovém rozhraní;
 • kredity jsou virtuální jednotka Likemat, kterou si můžete nahrát do firemního účtu způsobem dle těchto obchodních podmínek, a která slouží pro proplácení provizí nebo jako odměna za provádění uživatelských akcí;
 • občanský zákoník je zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů;
 • obchodní podmínky jsou tyto obchodní podmínky Likemat pro firemní účty v účinném znění;
 • obchodní nabídkou se rozumí jakákoli obchodní nabídka, sleva, akce, či obdobná marketingová událost;
 • provozovatel (dále také jako „my“) je společnost specifikovaná výše v záhlaví těchto obchodních podmínek;
 • provize se rozumí odměna za dodání konverze (objednávky nebo leadu);
 • skript je část zdrojového kódu, který si vložíte na svoji webovou stránku nebo do své aplikace, aby mohl využívat službu;
 • službou se rozumí zřízení firemního účtu, vytvoření obchodní nabídky a její publikace a prodej kreditů pro úhradu provize dle těchto obchodních podmínek;
 • smlouva je jakákoliv smlouva uzavřená mezi vámi a provozovatelem dle těchto obchodních podmínek;
 • uživatel je osoba registrovaná do uživatelského účtu, která provádí uživatelské akce a je odměňována kredity.
 • užíváním Likematu se rozumí vaše veškeré aktivity na webovém rozhraní, zejména komunikace s uživateli prostřednictvím funkčních součástí webového rozhraní, popřípadě další aktivity, které webové rozhraní umožňuje;
 • uživatelská akce je proklik, sdílení, nákup skrze odkaz, lajkování, komentování či jiná aktivita uživatele, která je uvedená v rámci webového rozhraní;
 • vy jste podnikající fyzickou osobou nebo právnickou osobou, která využívá službu v souladu s těmito obchodními podmínkami;
 • webové rozhraní je rozhraní dostupné na https://www.likemat.com/.
 1. Náš právní poměr se řídí následujícími dokumenty:

 • těmito obchodními podmínkami, které vymezují a zpřesňují naše vzájemná práva a povinnosti;
 • podmínkami užití sociální sítě;
 • Zásadami ochrany osobních údajů, které upravují ochranu vašich osobních údajů;
 • podmínkami a pokyny uvedenými na webovém rozhraní;

a v otázkách zde neupravených také občanským zákoníkem.

 1. Pokud se vaše bydliště nebo sídlo nachází mimo Českou republiku, nebo pokud náš právní poměr obsahuje jiný mezinárodní prvek, souhlasíte s tím, že se náš vztah řídí českým právem. Pokud mezi námi vznikne soudní spor, je sjednána místní příslušnost obecného soudu dle sídla provozovatele.

 2. Svůj souhlas s těmito podmínkami užití vyjadřujete při registraci na webovém rozhraní.

 1. Založení firemního účtu

 1. Pro využívání služeb dle těchto obchodních podmínek je nutné mít na webovém rozhraní zřízen firemní účet.

 2. Na zřízení, užívání a rušení firemního účtu se použije přiměřeně článek 2 Podmínek užití sociální sítě, není-li v těchto obchodních podmínkách stanoveno něco jiného.

 3. Vytvořením firemního účtu potvrzujete, že jste podnikatel či právnická osoba. V případě, že zjistíme v průběhu využívání Likematu, že nejste podnikatel či právnická osoba, jsme oprávnění zrušit váš firemní účet.

 4. Pro jednu doménu lze využít jeden firemní účet. V případě zájmu připojení další domén, je nutné si založit další firemní účet.  

 5. Prostřednictvím aktivovaného firemního účtu můžete spravovat firemní účet a využívat Likemat a další funkční části webového rozhraní, v rozsahu a za podmínek dle článku 3 těchto obchodních podmínek. Případné další funkce firemního účtu jsou uvedeny na webovém rozhraní.

 1. Smlouva o poskytování služeb

 1. Na webovém rozhraní je uveden popis služby včetně jejích hlavních vlastností. Prezentace služby uvedená na webovém rozhraní je návrhem provozovatele na uzavření smlouvy ve smyslu ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku. Pro uzavření smlouvy je nutné, abyste se registrovali do firemního účtu.

 2. Předmětem smlouvy je poskytování služby a udělení nevýhradní, teritoriálně neomezené licence ke skriptu. Licence je udělena na dobu poskytování služby.

 3. Smlouva o poskytování služeb je uzavřena okamžikem registrace firemního účtu. Do doby úhrady ceny předplatného na příslušné období můžete firemní účet využívat v obdobném rozsahu a pro obdobné účely jako uživatelský účet dle Podmínek užití sociální sítě. Pro vkládání obsahu prostřednictvím firemního účtu se přiměřeně použijí Podmínky užití sociální sítě.

 4. Služby, v rámci kterých máte přístup do affiliate programu (včetně vkládání obchodních nabídek, peněženky a kreditového systému dle článku 4 těchto obchodních podmínek) jsou vám poskytnuty na základě měsíčního či ročního předplatného. Výše ceny předplatného je uvedena na webovém rozhraní.

 5. Pokud nebude uhrazené předplatné, deaktivují se veškeré služby a účet bude možné využívat jen jako klasický uživatelský (nefiremní) účet. Pro opětovnou aktivaci firemního účtu je nutné uhradit cenu předplatného na další období.

 1. Vytvoření obchodní nabídky, peněženka a vyplácení kreditů

 1. Pro vytvoření obchodní nabídky využijte formulář na webovém rozhraní, popřípadě jinou funkci, která vytvoření obchodní nabídky umožňuje. Při tvorbě obchodní nabídky postupujte dle instrukcí na webovém rozhraní.

 2. Po vytvoření obchodní nabídky je nutné vložit dle instrukcí na webovém rozhraní námi poskytnutý skript na vaše webové rozhraní nebo do vaší aplikace.

 3. Provozovatel si vyhrazuje právo uveřejněnou obchodní nabídku odstranit, pokud obchodní nabídka:

 • není vážná, dostatečně určitá nebo srozumitelná;
 • může představovat jednání zneužívající či omezující hospodářskou soutěž, která je způsobilá přivodit újmu jiným subjektům, a to zejména ve formě klamavé reklamy, klamavého označení zboží nebo služeb, vyvolání nebezpečí záměny, parazitování na pověsti, zlehčování, zakázané srovnávací reklamy, nebo jiného obdobného jednání;
 • propaguje nebo inzeruje:
 1. neoprávněné rozmnožování, půjčování, pronajímání nebo prodej předmětů práv duševního vlastnictví;
 2. půjčky, úvěry, řešení exekucí a oddlužení;
 3. nabídku erotických služeb, seznamovacích portálů, společnic a jiných obdobných služeb.
 • obsahuje neopodstatněný počet interpunkčních znamének, hvězdiček a podobných znaků; nebo
 • jiným způsobem porušuje platné právní předpisy České republiky nebo dobré mravy.
 1. Subjekt vkládající obchodní nabídku prohlašuje a odpovídá za to, že:

 • je oprávněn poskytovat služby nebo nabízet zboží nabízené v obchodní nabídce, nebo je osobou, která může takto učinit, zmocněn k tomu, aby obchodní nabídku podal;
 • splňuje podmínky právních předpisů a těchto obchodních podmínek nezbytné pro registraci a zveřejňování obchodních nabídek;
 • veškeré údaje, které při vytváření obchodní nabídky jsou pravdivé, úplné, přesné a správné;
 • při užívání služby se řídí platnými právními předpisy a těmito obchodními podmínkami.
 1. Při vkládání obchodní nabídky prohlašujete a odpovídáte za to, že jste držitelem licencí k textům, fotografiím, ilustracím a dalším materiálům, které tvoří obsah obchodní nabídky. Pokud nejste držitelem příslušné licence, jste povinni zajistit souhlas autora se zpracováním.

 2. Pokud se jakékoliv prohlášení v předchozích článcích ukáže být nepravdivým, a v souvislosti s tím bude po provozovateli vymáháno jakékoliv plnění třetí stranou, máme nárok následně vymáhat po vás veškeré náklady, které nám v souvislosti s tím vzniknou, včetně nákladů na právní zastoupení. Dále se zavazujete nahradit nám jakoukoli újmu, která nám vznikne z důvodu porušení práv duševního vlastnictví třetích osob vaším protiprávním jednáním.

 3. Ve firemním účtu budou zobrazeny statistiky jednotlivých uživatelských akcí.

 4. Ve firemním účtu máte možnost potvrdit nebo zamítnout jednotlivé uživatelské akce. Uživatelské akce jste povinni vždy do 20 dnů od provedení dané uživatelské akce potvrdit nebo zamítnout. Pokud nepotvrdíte ani nezamítnete uživatelskou akci do 20 dnů, má se za to, že daná uživatelská akce platně proběhla a vy jste ji potvrdili.

 5. Po potvrzení uživatelské akce dojde k odečtu příslušného počtu kreditů z vaší peněženky. Jednotlivé obchodní nabídky můžete deaktivovat, mazat či spravovat pomocí firemního účtu.

 6. V rámci firemního účtu bude zpřístupněna funkce peněženky. Do peněženky je možné nahrát příslušný počet kreditů. Cena jednoho kreditu odpovídá 1 Kč. Cenu kreditů lze hradit zejména převodem a online platební kartou. V případě platby online platební kartou budou kredity připsány do vaší peněženky ihned, v případě platby bankovním převodem budou kredity přičteny do 72 hodin od připsání příslušné částky na náš bankovní účet. Platební údaje pro bankovní převod vám budou poskytnuty prostřednictvím firemního účtu nebo zaslány na váš e-mail uvedený při registraci. Článek 5 těchto obchodních podmínek se přiměřeně použije na úhradu kreditů.

 7. Ve firemním účtu je možné čerpat kredity i nad rámec vámi uhrazených kreditů. V případě, že dojde k vyčerpání kreditů a dostanete se 500 kreditů do mínusu, budou vám automaticky deaktivovány veškeré vámi vytvořené obchodní nabídky, a to do doby, než dojde k nabití příslušného počtu kladných kreditů. Na nízký počet kreditů budete upozorněni prostřednictvím e-mailové adresy zadané při registraci firemního účtu.

 

 1. Úhrada ceny služby

 1. Cena služby je hrazena z provize pro uživatele podílem 30% a lze ji dobít prostřednictvím objednávkového formuláře umístěného v rozhraní firemního účtu, popřípadě jiným způsobem uvedeným na webovém rozhraní.

 2. Fakturační údaje budou automaticky vyplněny dle informací zadaných ve firemním účtu. Jste povinní tyto údaje v případě změny aktualizovat. Neneseme žádnou odpovědnost v případě neaktuálnosti zadaných údajů. V případě, že uvedete ve firemním účtu fakturační údaje jiné osoby, máme za to a jsme v dobré víře, že jste zmocněni zavázat tuto jinou osobu k úhradě ceny.

 3. Cenu služby lze uhradit platební kartou online nebo převodem na bankovní účet provozovatele. Případné další možnosti jsou uvedeny na webovém rozhraní. Platba je možná v českých korunách (CZK), není-li na webovém rozhraní uvedeno něco jiného.

 4. V případě platby online platební kartou budou funkce firemního účtu zpřístupněny ve firemním účtu ihned po obdržení platby. Pokud se rozhodnete pro bankovní převod na náš bankovní účet, budou funkce firemního účtu zpřístupněny do 72 hodin od připsání platby na náš bankovní účet.

 5. Ve firemním účtu může být přednastavena automatická platba, prostřednictvím které bude po provedení první platby docházet k automatické úhradě provize každý měsíc. Pokud nebudete mít zájem o automatickou platbu, je možné automatickou platbu kdykoliv zrušit prostřednictvím nastavení firemního účtu. Pro automatické platby budou využity údaje platební karty zadané při první platbě. Tímto nám dáváte souhlas k takovéto úhradě prostřednictvím platební karty. Nastavení platby lze kdykoli změnit ve firemním účtu.

 6. Berete na vědomí, že veškeré daňové doklady dle těchto obchodních podmínek mohou být vystavovány, doručovány, přijímány a dále používány v plném rozsahu v elektronické podobě dle příslušných právních předpisů namísto podoby listinné.

 1. Poskytnutí skriptu

 1. Skript vám poskytneme prostřednictvím firemního účtu, a to po vytvoření obchodní nabídky. Skript funguje jako doplněk vašich webových stránek nebo aplikace, nejedná se o zdrojový kód pro celou stránku nebo její hlavní části jako takové. Službu nelze bez správného užití skriptu využívat.

 2. Postup správného vložení skriptu na vaši webovou stránku nebo do vaší aplikace je popsán ve firemním účtu. V případě, že budete mít jakékoli problémy s vložením skriptu, kontaktuje nás.

 3. Užití skriptu může být dále omezeno podmínkami uvedenými na webovém rozhraní. Tyto podmínky vám budou sděleny před poskytnutím skriptu.

 1. Práva z vadného plnění

 1. V případě, že bude služba dlouhodobě nedostupná (tj. déle než 3 pracovní dny v řadě), pokud služba neodpovídá popisu uvedenému na webovém rozhraní nebo v těchto obchodních podmínkách (včetně situace, kdy vám bude do firemního účtu nahráno méně kreditů, než jste si objednali), nebo není služba poskytnuta v dohodnutém termínu, náležejí vám práva z vadného plnění dle občanského zákoníku (zejména v souladu s § 1914 až 1925 občanského zákoníku).

 2. Práva z vadného plnění vám nenáleží, pokud jste o vadě před poskytnutím služby věděli, nebo jste vadu sami způsobili, zejména poskytnutím nesprávných nebo neúplných vstupních informací, případně pokud uplynula doba pro vytknutí vady dle následujícího odstavce obchodních podmínek.

 3. Reklamaci uplatněte neprodleně po zjištění závady. Nejpozději lze vadu reklamovat do šesti měsíců ode dne poskytnutí služby.

 4. V případě vadného plnění máte zejména právo na náhradní poskytnutí služby, slevu z ceny služby nebo právo na odstoupení od smlouvy a vrácení ceny za nevyužitou část předplatného (v případě, že nelze náhradní službu nebo slevu z ceny služby poskytnout).

 1. Trvání smlouvy a ukončení spolupráce

 1. Smlouva je uzavírána na dobu neurčitou.

 2. Spolupráci můžete kdykoliv ukončit odstraněním firemního účtu. V tomto případě nemáte nárok na vrácení ceny kreditů a veškeré kredity vám bez náhrady propadají.

 3. Jsme oprávněni bez náhrady zrušit váš firemní účet v případě, že prostřednictvím jednoho nebo obou z těchto účtů dochází k porušování těchto obchodních podmínek nebo jiných dokumentů, kterými se řídí náš právní poměr, dobrých mravů nebo platných a účinných právních předpisů České republiky. Nevyčerpané kredity v tomto případě propadají a nejsme oprávněni poskytnout vám za ně jakoukoliv náhradu.

 4. V případě, že dojde k ukončení spolupráce, omezíme vám přístup do vašeho firemního účtu a vy nejste nadále oprávněni užívat skript a jste povinni odstranit neprodleně skript ze všech vašich nosičů, případně z jiných míst, kde je skript zachycen.

 1. Ochrana autorských práv provozovatele a třetích osob

 1. Veškerá práva ke skriptu a službě (včetně jména, kódů, ochranné známky, software, videí, obrázků, grafiky, zvuků apod.) a k jeho jednotlivým částem jsou výhradním majetkem provozovatele. Nejste oprávněni udělovat licence, sublicence, kopírovat, upravovat nebo vytvářet ze skriptu odvozená díla.

 2. Obsah webových stránek provozovatele, skript, obsah služby a webový obsah, který se službou souvisí a všechny na nich a v souvisejících tištěných médiích publikované materiály (propagační letáky, videa, inzerce, texty, fotografie, obrázky, loga a další), včetně programového vybavení webového rozhraní a těchto obchodních podmínek, je chráněn autorským právem provozovatele a může být chráněn dalšími právy dalších osob. Obsah nesmíte měnit, kopírovat, rozmnožovat, šířit ani používat k jakémukoli účelu bez našeho předchozího písemného souhlasu. Zejména je zakázáno úplatně nebo bezplatně zpřístupňovat fotografie a texty umístěné na webovém rozhraní.

 3. Názvy a označení výrobků, zboží, služeb, firem a společností mohou být registrovanými obchodními známkami příslušných vlastníků.

 4. Při nerespektování tohoto článku 9 budeme postupovat v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů, a s občanským zákoníkem. Zejména máme v takovém případě nárok na odstranění závadného stavu, přiměřené zadostiučinění, náhradu škody a/nebo vydání bezdůvodného obohacení.

 5. Neneseme odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webového rozhraní nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Při využívání webového rozhraní nesmíte používat postupy, které by mohly narušit funkci systému nebo nepřiměřeně zatěžovat systém.

 6. Pokud se při užívání webového rozhraní dopustíte jakéhokoliv nezákonného či neetického jednání, jsme oprávněni omezit, pozastavit nebo ukončit váš přístup na webové rozhraní, a to bez jakékoli náhrady. V tomto případě jste dále povinni uhradit nám škodu, která vaším jednáním dle tohoto odstavce prokazatelně vznikla, a to v plné výši.

 7. Upozorňujeme vás na to, že kliknutím na některé odkazy na webovém rozhraní může dojít k opuštění webového rozhraní a k přesměrování na webové stránky třetích subjektů.

 1. Zpracování osobních údajů uživatele

 1. Tato část obchodních podmínek je sepsána ve smyslu čl. 28 Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „nařízení“).

 2. Předmětem této části obchodních podmínek je stanovení podmínek zpracování osobních údajů uživatelů, vyjma vás, (dále také jako „subjekt údajů“) provozovatelem. Pro účely předávání osobních údajů jste v postavení správce ve smyslu nařízení a provozovatel v postavení zpracovatele ve smyslu nařízení.

 3. Zavazujeme se zpracovávat pro vás podle níže uvedených podmínek osobní údaje subjektů údajů, které získáme v souvislosti s činností poskytovanou vám na základě těchto obchodních podmínek.  

 4. Provozovatel se zavazuje zpracovávat pro vás zejména tyto osobní údaje uživatele:

 1. jméno a příjmení uživatele;
 2. telefonní číslo, event. i e-mailovou adresu uživatele; a to

za účelem předání osobních údajů uživatele vám pro potřeby uzavření a plnění obchodní nabídky a přípisu kreditů.

 1. Provozovatel se zavazuje zpracovávat osobní údaje subjektů údajů pro vás v elektronické podobě především prostřednictvím interního cloudového uložiště, online systémů a pomocí IT vybavení provozovatele a v tištěné podobě v prostorách sídla provozovatele.  Jste oprávněni udělit provozovateli další pokyny týkající se způsobu zpracování, a to písemně (počítaje i elektronickou formu).

 2. Zavazujeme se, že:

 1. budeme zpracovávat osobní údaje v souladu s účelem, povahou a způsobem zpracování uvedenými výše a dalšími vašimi pokyny; pokud nám požadavky zpracování ukládají relevantní právní předpisy, jsme povinni o tomto před zahájením zpracování informovat;
 2. vás budeme neprodleně informovat v případě, že podle našeho názoru váš určitý pokyn porušuje právní předpisy v oblasti ochrany osobních údajů;
 3. zajistíme, že osoby námi oprávněné zpracovávat osobní údaje (např. zaměstnanci) se zavážou k mlčenlivosti;
 4. nebudeme osobní údaje předávat třetím osobám (s výjimkou dalšího zpracovatele uvedeného níže);
 5. přijmeme vhodná technická a organizační opatření, abychom zajistili potřebnou úroveň zabezpečení zpracování osobních údajů, zejména zajistíme, aby přístup k uloženým osobním údajům byl zajištěn přístupovými hesly a stanoví vnitřní pravidla pro práci s osobními údaji;
 6. vám budeme nápomocni prostřednictvím vhodných technických a organizačních opatření, pokud je to možné, pro splnění vaší povinnosti reagovat na žádosti o výkon práv subjektu údajů;
 7. vám budeme nápomocni při zajišťování souladu zpracování s nařízením v oblasti zabezpečení osobních údajů subjektů údajů, ohlašování porušení tohoto zabezpečení, posouzení vlivu na ochranu osobních údajů a předchozí konzultace s dozorovým úřadem;
 8. ohlásíme bez zbytečného odkladu jakékoli porušení zabezpečení osobních údajů subjektů údajů, o kterém se dozvíme, vám (aby jej mohl do 72 hodin od porušení nahlásit Úřadu pro ochranu osobních údajů, je-li to možné);
 9. na základě vašeho rozhodnutí bez zbytečného odkladu všechny osobní údaje subjektů údajů buď vymažeme, nebo vám je vrátíme po zániku smluvního vztahu, a vymažeme existující kopie, pokud právní předpisy nepožadují uložení daných osobních údajů;
 10. poskytneme vám veškeré informace potřebné k doložení toho, že byly splněny povinnosti stanovené v nařízení, a umožníme audity, včetně inspekcí, prováděné vámi nebo jiným auditorem, kterého jste pověřili, a k těmto auditům přispějeme;
 11. budeme plnit povinnosti v oblasti záznamů o zpracování a spolupráce s dozorovým úřadem dle nařízení.
 1. Vy se zavazujete, že:

 1. budete plnit řádně veškeré povinnosti uložené právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů;
 2. budete bez zbytečného odkladu informovat provozovatele o každé skutečnosti, která má vliv na plnění jeho smluvních a zákonných povinností jako zpracovatele osobních údajů.
 1. Tímto nám dáváte obecné povolení k zapojení dalšího zpracovatele. Zavazujeme se informovat vás předem o zapojení každého nového dalšího zpracovatele a poskytovatel má právo k tomuto vyslovit námitky. Provozovatel se zavazuje uzavřít s tímto dalším zpracovatelem smlouvu, která nebude tuto smlouvu v rozsahu zpracování osobních údajů přesahovat a bude s ní v souladu (zejména v oblasti povinností provozovatele jakožto zpracovatele osobních údajů). Provozovatel vám odpovídá za splnění veškerých povinností dalším zpracovatelem.

 2. Zavazujeme se vzájemně si poskytnout součinnost potřebnou pro řádné plnění povinností spojených s ochranou osobních údajů.

 1. Výhrady  

 1. Použití skriptu a služby je na vaše vlastní riziko. Neodpovídáme za žádnou přímou ani nepřímou škodu či újmu, včetně ztráty uložených dat či ušlého zisku, která je důsledkem užití nebo nemožnosti užití skriptu či služby. Pokud by navzdory výše uvedenému byla shledána naše povinnost k náhradě škody nebo újmy, je tato povinnost omezena pouze do výše ceny služby.

 2. Neodpovídáme za to, jakým způsobem skript či službu využíváte. Zejména neneseme odpovědnost za vaše užívání skriptu či služby v rozporu s platnými právními předpisy a neplnění či nesprávné plnění vašich zákonných povinností.

 3. Odpovídáte za to, že vaše jednání v souvislosti se skriptem či službou a jejich užívání bude vždy v souladu s těmito obchodními podmínkami a platnými právními předpisy. Vaše činnost nesmí být v rozporu s dobrými mravy, veřejným pořádkem a nesmí omezovat výkon práv třetí osoby. Nesmíte zpřístupnit skript či službu žádné neoprávněné třetí osobě. Nejste oprávněni prodávat, licencovat, pronajímat, postoupit nebo zpřístupnit skriptu či služby třetím osobám bez našeho předchozího písemného souhlasu.

 4. Pokud se v souvislosti s využíváním skriptu či služby dopustíte jakéhokoliv nezákonného či neetického jednání, nebo budete porušovat smlouvu včetně těchto obchodních podmínek, jsme oprávněni omezit, pozastavit nebo ukončit užívání služby nebo skriptu, a to bez jakékoli náhrady. V tomto případě jste povinni uhradit nám škodu, která nám vaším jednáním dle tohoto odstavce prokazatelně vznikla, a to v plné výši.

 5. Vezměte na vědomí, že jsme oprávněni provádět pravidelnou údržbu služby, firemního účtu a skriptu. V takovém případě služba, skript či firemní účet dočasně nemusí být dostupné. Neodpovídáme za žádnou přímou ani nepřímou škodu či újmu, která je důsledkem nemožnosti užití skriptu, služby a firemního účtu.

 6. V případě jakéhokoliv problému je naší snahou zabránit ztrátě nebo poškození dat. Nemůže však zaručit stálou dostupnost a integritu dat a neručíme za jakékoli změny, ztráty nebo poškození uložených dat, pokud jsou způsobeny technickými poruchami, vaší činností nebo útoky třetích stran.

 7. Neneseme odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do skriptu či služby nebo v důsledku užití skriptu či služby v rozporu s jejím určením. Při využívání skriptu či služby nesmíte používat mechanismy, programové vybavení, skripty nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na jejich provoz, tj. především narušit funkci nebo nepřiměřeně zatěžovat skript či službu, a dále nesmíte vykonávat žádnou činnost, která by mohla vám nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící skript či službu a užívat skript či službu nebo jejich části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jejím určením či účelem.

 8. Při užití aplikace dochází k získávání a zpracovávání údajů, které jsou v souladu s nařízením označeny jako osobní údaje. Podmínky ochrany vašich osobních údajů obsahují Zásady ochrany osobních údajů.

 1. Závěrečná ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky jsou ve smyslu § 1751 občanského zákoníku nedílnou součástí smlouvy uzavřené mezi vámi a provozovatelem a nahrazují veškerá předchozí prohlášení nebo jakékoli předchozí verze těchto obchodních podmínek. Případné odchylné ujednání smluvních stran má přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.

 2. Jelikož je předmětem smlouvy dlouhodobé a opakované poskytování služeb stejného druhu, jsme oprávněni v přiměřeném rozsahu obchodní podmínky jednostranně měnit. V takovém případě vám zašleme e-mailem upozornění na změnu obchodních podmínek a náš vztah se bude vždy řídit aktuální verzí obchodních podmínek. Pokud nebudete se změnou souhlasit, máte právo smlouvu vypovědět i bez výpovědní doby. Aktuální verze obchodních podmínek je vždy k dispozici na webovém rozhraní.

 3. V případě jakéhokoli sporu, týkajícího se využívání služby, skriptu, smlouvy (včetně obchodních podmínek) nebo užívání webového rozhraní (dále jen „spor“) se vy i provozovatel zavazujete vynaložit veškeré úsilí ke smírnému urovnání sporu mimosoudní cestou. Nebude-li spor vyřešen do 30 dnů od počátku jednání, bude spor řešen příslušnými soudy České republiky.

 4. Přijetím těchto obchodních podmínek souhlasíte s tím, že bez předchozího písemného souhlasu provozovatele nemáte nárok na jednostranné započtení svých případných pohledávek vůči provozovateli proti našim pohledávkám vůči vám. Dále nemáte nárok na postoupení či převod smlouvy, její části nebo pohledávek vůči provozovateli na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu provozovatele.

 5. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek či smlouvy neplatné nebo neúčinné nebo nepoužitelné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností nebo nepoužitelností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení obchodních podmínek či smlouvy.

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 11. června 2019