Podmínky užití sociální sítě

Tyto Podmínky užití sociální sítě se vztahují na užívání sociální sítě Likemat umístěné na webovém rozhraní https://www.likemat.com/ provozovaném společností

WOW MARKETING s.r.o.

se sídlem Revoluční 1082/8, 110 00 Praha 1-Nové Město

IČ: 04175905, DIČ: CZ04175905

zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 243673

kontaktní adresa: Revoluční 1082/8, 110 00 Praha 1-Nové Město

kontaktní e-mail: info@likemat.com

 1. Úvodní ustanovení
 1. Dále v těchto podmínkách jsou používány některé níže definované pojmy:
 • Likemat je sociální síť provozovatele umístěná na webovém rozhraní. Prostřednictvím Likemat vám umožňujeme především vedení uživatelského účtu, účast v affiliate programu, popřípadě poskytujeme další služby specifikované na webovém rozhraní;
 • občanským zákoníkem se rozumí zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů;
 • obchodní nabídkou se rozumí jakákoli obchodní nabídka, sleva, akce, či obdobná marketingová událost;
 • obsahem se rozumí příspěvky, komentáře, texty, obrázky, fotografie, videa či jiný obdobný obsah, který umístíte na webové rozhraní;
 • podmínkami užití se rozumí tyto podmínky užití sociální sítě;
 • provozovatel (dále také jako „my“) je společnost specifikovaná výše v záhlaví těchto podmínek užití;
 • třetí osobou je jakýkoliv subjekt odlišný od nás a od vás;
 • užíváním Likematu se rozumí veškeré aktivity uživatele na webovém rozhraní, zejména komunikace s ostatními uživateli prostřednictvím funkčních součástí webového rozhraní, popřípadě další aktivity, které webové rozhraní umožňuje;
 • uživatelem (nebo „vy“) je každá osoba (registrovaná nebo neregistrovaná), která navštěvuje webové rozhraní a/nebo užívá Likemat;
 • uživatelská akce je proklik, sdílení, nákup skrze odkaz, lajkování, komentování či jiná aktivita uživatele, jež je uvedená v rámci webového rozhraní;
 • webovým rozhraním je rozhraní umístěné na adrese https://www.likemat.com/.
 1. Náš právní poměr se řídí následujícími dokumenty:
 • těmito podmínkami užití, které vymezují a zpřesňují naše vzájemná práva a povinnosti;
 • Zásadami ochrany osobních údajů, které upravují ochranu vašich osobních údajů;
 • podmínkami a pokyny uvedenými na webovém rozhraní; a v otázkách zde neupravených také občanským zákoníkem.
 1. Pokud se vaše bydliště nebo sídlo nachází mimo Českou republiku, nebo pokud náš právní poměr obsahuje jiný mezinárodní prvek, souhlasíte s tím, že se náš vztah řídí českým právem. Pokud jste spotřebitelem a právní řád státu vašeho bydliště poskytuje vyšší míru ochrany spotřebitele než český právní řád, je vám pak poskytována tato vyšší míra ochrany.  
 2. Svůj souhlas s těmito podmínkami užití vyjadřujete při registraci na webovém rozhraní.
 3. Jelikož je předmětem smlouvy dlouhodobé a opakované poskytování služeb stejného druhu, jsme oprávněni v přiměřeném rozsahu obchodní podmínky jednostranně měnit. V takovém případě vám zašleme e-mailem upozornění na změnu obchodních podmínek a náš vztah se bude vždy řídit aktuální verzí obchodních podmínek. Pokud nebudete se změnou souhlasit, máte právo smlouvu vypovědět i bez výpovědní doby. Aktuální verze obchodních podmínek je vždy k dispozici na webovém rozhraní.

 1. Registrace a uživatelský účet
 1. Abyste mohli využívat Likemat, je nutné se v něm registrovat. Pro registraci je nutné vyplnit e-mailovou adresu, zvolit si heslo a zadat další údaje požadované v registračním formuláři. Registrací je založen uživatelský účet a uzavřena smlouva. Konkrétní kroky vedoucí k uzavření smlouvy jsou patrné z webového rozhraní.
 2. Registraci může provést pouze osoba starší 18 let. Provedenou registrací stvrzujete, že jste zmíněného věku dosáhli. V případě, že v průběhu užívání Likematu zjistíme, že věku 18 let nedosahujete, jsme oprávněni zrušit váš uživatelský účet. Pro účely potvrzení vašeho zadaného věku, jsme oprávněni si od vás vyžádat příslušný doklad.
 3. E-mailová adresa a heslo tvoří přístupové údaje k uživatelskému účtu. Přístupové údaje k uživatelskému účtu jste povinni zachovávat v tajnosti. Neneseme odpovědnost za zneužití uživatelského účtu třetími osobami. V případě změn ve vašich údajích je v uživatelském účtu co nejdříve upravte.
 4. Pro dokončení registrace a přístup k základním funkcím webového rozhraní je třeba aktivovat uživatelský účet. Aktivace uživatelského účtu probíhá prostřednictvím emailu, který vám po provedení registrace zašleme.
 5. Prostřednictvím aktivovaného uživatelského účtu můžete spravovat uživatelský účet a využívat Likemat a další funkční části webového rozhraní. Případné další funkce uživatelského účtu jsou uvedeny na webovém rozhraní.
 6. Pokud chcete svůj uživatelský účet zrušit, můžete tak učinit prostřednictvím webového rozhraní, zejména prostřednictvím samotného uživatelského účtu.
 7. Vezměte na vědomí, že máme právo bez náhrady zrušit uživatelský účet, či jej po dobu nutnou k nápravě závadného stavu zablokovat, pokud jeho prostřednictvím dochází k porušování těchto podmínek užití, dobrých mravů nebo právních předpisů České republiky nebo státu, ve kterém k Likematu přistupujete, nebo ve kterém se v souvislosti s Likematem setkáváte s ostatními uživateli nebo třetími osobami.

 1. Podmínky užívání Likemat
 1. Likemat můžete začít využívat okamžikem aktivace uživatelského účtu dle článku 2.4 těchto podmínek užití.
 2. Při užívání Likemat se zavazujete, že:
 • nebudete Likemat využívat v rozporu s těmito podmínkami užití, všeobecně závaznými právními předpisy a dobrými mravy, tj. zejména k šíření názorů, jež lze považovat za urážlivé, vulgární, xenofobní, hanobící rasu, národ či náboženské vyznání, a dále k jednání erotického či pornografického charakteru;
 • nebudete zneužívat, blokovat, modifikovat či jinak měnit jakoukoliv součást webového rozhraní, nebo se i jen pokoušet narušit stabilitu, chod nebo data webového rozhraní;
 • nebudete používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní.
 1. Prostřednictvím webového rozhraní nejste oprávněni vkládat obsah, který:
 • poškozuje nebo je způsobilý poškodit dobré jméno či pověst třetích osob či právo na soukromí těchto osob;
 • obsahuje texty a vyobrazení, k nimž nemáte náležitá autorská práva na základě vytvoření autorského díla či na základě licence;
 • obsahuje kontaktní informace na jinou osobu nebo údaje, jež mohou být považovány za osobní údaje, pokud k tomu tato osoba nedala souhlas;
 • obsahuje viry nebo jiný software, který je způsobilý způsobit škodu nám, ostatním uživatelům nebo třetím osobám.
 1. Obsah zveřejňovaný na webovém rozhraní musí obsahovat pravdivé a aktuální informace.
 2. Vyhrazujeme si právo změnit, odstranit nebo znepřístupnit příspěvky, komentáře nebo jakýkoliv jiný obsah, který je nebo může být v rozporu s těmito podmínkami užití.
 3. Dále jsme oprávněni dle svého uvážení odstranit či znepřístupnit jakékoliv vaše příspěvky, komentáře či další váš obsah, a to i bez udání důvodu, popřípadě zrušit váš uživatelský účet.
 4. Bude-li po naší společnosti z důvodu porušení právních předpisů, dobrých mravů nebo těchto podmínek užití z vaší strany vymáhána náhrada škody nebo jiné újmy, finanční zadostiučinění za poškození dobré pověsti, případně jiné obdobné plnění, zavazujete se uhradit nám veškerou újmu a související náklady, které nám v souvislosti s takovým porušením vznikly.

 1. Podmínky užívání affiliate programu
 1. Účast na affiliate programu vám vzniká automaticky registrací uživatelského účtu. Účastí na affiliate programu berete na vědomí, že můžete naplnit definici podnikatele ve smyslu občanského zákoníku. V případě, že naplníte definici podnikatele, nevztahuje se na vás ochrana spotřebitele dle těchto podmínek užití a právních předpisů.
 2. V rámci uživatelského účtu bude zpřístupněna funkce peněženky, do které budete moci sbírat kredity. Kredity získáte zejména za uživatelskou akci nebo jiné formy interakce, které jsou uvedeny na webovém rozhraní.
 3. Ve svém uživatelském účtu bude seznam obchodních nabídek, které můžete sdílet. Pokud se rozhodnete obchodní nabídky sdílet, bude vám přiřazen unikátní odkaz, pomocí kterého danou obchodní nabídku nasdílíte. V případě, že si následně skrze váš unikátní odkaz někdo provede uživatelskou akci, budou vám přiděleny kredity na základě informací u obchodní nabídky.
 4. Kredity je také možné získat za jednotlivé specifické nabídky zveřejněné na webovém rozhraní. U každé takové nabídky bude přesný popis činnosti, kterou je nutné provést, aby vám mohly být kredity připsány, v jaké výši vám budou kredity připsány, případně další podmínky. V případě, že nebudou ze specifické nabídky zřejmé podmínky získání kreditů, kontaktujte přímo subjekt, který danou nabídku vytvořil/zveřejnil.
 5. Jednotlivé obchodní nabídky mohou obsahovat různé formy a výše výplaty kreditů. Kredity vám budou vyplaceny po schválení dané uživatelské akce subjektem, který danou obchodní nabídky vytvořil.
 6. Jeden kredit představuje 1 Kč. Kredity si můžete nechat vyplatit prostřednictvím převodu na váš bankovní účet za podmínek, které jsou stanovené na webovém rozhraní. Kredity je možné vyplácet jednou měsíčně.
 7. V případě, že vám bude neoprávněně zamítnuta výplata kreditů, neprodleně o tom informujte daný subjekt, jež obchodní nabídku vytvořil. V případě, že daný uživatel na vaše výzvy nebude reagovat, kontaktujte nás bez zbytečného odkladu.

 1. Podmínky užívání affiliate programu pro uživatele s firemním účtem
 1. Účast na affiliate programu vám vzniká úhradou předplatného. Další práva a povinnosti pro firemní účty a affiliate program s těmito účty související jsou upraveny v Obchodních podmínkách pro firemní účty.

 1. Ochrana autorských práv a ostatní vztahy související s využíváním webového rozhraní
 1. Obsah tvořící Likemat nebo webové rozhraní (texty, fotografie, obrázky, loga a další), včetně programového vybavení webového rozhraní a těchto podmínek užití, je chráněn naším autorským právem a může být chráněn dalšími právy dalších osob (především autorskými právy dalších uživatelů webového rozhraní). Obsah nesmíte měnit, kopírovat, rozmnožovat, šířit ani používat k jakémukoli účelu bez souhlasu naší společnosti či držitele autorských práv. Zejména je zakázáno bezplatné či úplatné zpřístupňování fotografií a textů umístěných na webovém rozhraní. Názvy a označení výrobků, zboží, služeb, firem a společností mohou být registrovanými obchodními známkami příslušných vlastníků.
 2. Při nerespektování výše popsaného zákazu budeme postupovat v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Naše společnost jako držitel autorských práv má zejména právo domáhat se, aby bylo od zásahů do našich autorských práv upuštěno, a požadovat stažení neoprávněných kopií chráněného obsahu. Dále máme právo požadovat přiměřené zadostiučinění za způsobenou újmu.
 3. Upozorňujeme vás na to, že kliknutím na některé odkazy na webovém rozhraní může dojít k opuštění webového rozhraní a k přesměrování na webové stránky třetích subjektů.

 1. Odpovědnost
 1. Neneseme žádnou odpovědnost za přesnost, úplnost a zákonnost obsahu vkládaného na webové rozhraní jednotlivými uživateli. Likemat příspěvky uživatelů žádným způsobem nekontroluje, neschvaluje ani neupravuje. Příspěvky jednotlivých uživatelů vyjadřují osobní názory těchto uživatelů, za které Likemat nepřebírá žádnou odpovědnost.
 2. Jednotlivé obchodní nabídky a příspěvky uživatelů zveřejněné prostřednictvím webového rozhraní žádným způsobem nekontrolujeme, nenabízíme ani neověřujeme. Neneseme žádnou odpovědnost za poskytnutí daného plnění či za subjekt, který se danou obchodní nabídku vytvořil.
 3. Užívání webového rozhraní je na vaše vlastní riziko. Nemůžeme vám zaručit nepřerušený přístup na webové rozhraní, ani nezávadnost a bezpečnost webového rozhraní. Neodpovídáme za škodu způsobenou při realizaci přístupu a užívání webového rozhraní, včetně případné škody vzniklé při stahování dat zveřejněných na webovém rozhraní, škody způsobené přerušením provozu, poruchou webového rozhraní, počítačovými viry, škodu v důsledku ztráty dat, zisku nebo neoprávněného přístupu k přenosům a datům.
 4. Neneseme odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webového rozhraní nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Při využívání webového rozhraní nesmíte používat mechanismy, programové vybavení, skripty nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz, tj. především narušit funkci systému nebo nepřiměřeně zatěžovat systém, a dále nesmíte vykonávat žádnou činnost, která by mohla vám nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní a užívat webové rozhraní nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.

 1. Doba využívání Likemat a ukončení užívání
 1. Likemat můžete využívat po neomezenou dobu. Využívání Likemat jste oprávněni kdykoliv ukončit zrušením svého uživatelského účtu.
 2. Vyhrazujeme si právo ukončit vám přístup k využívání Likemat, pokud prostřednictvím vašeho uživatelského účtu dochází k porušování těchto podmínek užití, právních předpisů nebo dobrých mravů. Dále jsme oprávněni ukončit poskytování služeb při ukončení provozování webového rozhraní.
 3. V případě zrušení uživatelského účtu (vyjma případů porušení dle předchozího článku podmínek užití) vám budou kredity vyplaceny dle podmínek a ceníku na webovém rozhraní, účinných v okamžiku zrušení uživatelského účtu. Za kredity, které nebude možné dle podmínek na webovém rozhraní vyplatit, vám nenáleží náhrada.

 1. Práva z vadného plnění
 1. Pokud námi poskytované služby neodpovídají popisu uvedenému na webovém rozhraní nebo v těchto podmínkách užití (nejsou v uvedené kvalitě), včetně situace, kdy vám bude zaslána nižší částka za kredity, náležejí vám práva z vadného plnění dle občanského zákoníku.
 2. Práva z vadného plnění vám nenáleží, pokud jste o vadě před poskytnutím služby věděli, nebo jste vadu sami způsobili, zejména poskytnutím nesprávných nebo neúplných vstupních informací, případně pokud uplynula doba pro vytknutí vady dle následujícího odstavce obchodních podmínek.
 3. Reklamaci uplatněte neprodleně po zjištění závady. Nejpozději lze vadu reklamovat do šesti měsíců ode dne poskytnutí služby.
 4. V případě vadného plnění máte zejména právo na náhradní poskytnutí služby, slevu z ceny služby nebo právo na odstoupení od smlouvy. Pokud vám nebude vyplacena příslušná částka za kredity, informujte nás bez zbytečného odkladu, zašleme vám neprodleně kredity v příslušné výši.
 5. O přijaté reklamaci rozhodujeme bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 dnů od přijetí reklamace. Reklamace bude vyřízena nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění.

 1. Závěrečná ustanovení
 1. K podnikání jsme oprávněni na základě živnostenského oprávnění. Naše činnost nepodléhá jinému povolování.  
 2. Případné stížnosti vyřizujeme prostřednictvím našeho kontaktního e-mailu. Dále se můžete při vzniku spotřebitelského sporu obrátit na orgán mimosoudního řešení spotřebitelských sporů (viz níže). Ve vztahu k našim zákazníkům nejsme vázáni žádnými kodexy chování, ani žádné takové nedodržujeme.
 3. Jste-li spotřebitel a vznikne-li mezi námi spor ze smlouvy, který se nám nepodaří vyřešit přímo, máte právo obrátit se s tímto sporem na Českou obchodní inspekci (adresa: Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2; webové rozhraní: www.coi.cz, www.adr.coi.cz; elektronický kontakt: adr@coi.cz; telefon: +420 296 366 360) nebo na Sdružení českých spotřebitelů, z. ú. (adresa: Tř. Karla IV. 430, 500 02 Hradec Králové, webové rozhraní: www.konzument.cz, elektronický kontakt: spotrebitel@regio.cz, telefon: +420 495 215 266) za účelem mimosoudního řešení spotřebitelského sporu. Toto právo můžete uplatnit nejpozději do 1 roku ode dne, kdy jste u nás poprvé uplatnili právo, které je předmětem tohoto spotřebitelského sporu.
 4. Pro podání stížnosti týkající provozu sociální sítě Likemat nebo affiliate programu, a pro vyhledání subjektu alternativního řešení sporů můžete rovněž využít on-line platformu, která je zřízena Evropskou komisí na adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 5. V případě, že je některé ustanovení těchto podmínek užití neplatné, neúčinné nebo nepoužitelné (nebo se takovým stane), použije se namísto něj ustanovení, které se svým smyslem nejvíce blíží neplatnému, neúčinnému nebo nepoužitelnému ustanovení. Neplatností, neúčinností nebo nepoužitelností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

Tyto podmínky užití jsou platné a účinné od 11. června 2019